O nás

Spolek Future Age byl ještě jako občanské sdružení založen 30. listopadu 2009 za účelem podpory čisté mobility v České republice.
Čistá mobilita je podporou nových dopravních pohonů. V rámci MPO je definována jako technologicky neutrální. Nesměřuje tak pouze do oblasti podpory elektromobility, ale bere na zřetel i podporu CNG (Compressed Natural Gas), rozvoj v oblasti FCHV (Fuel Cell Hybrid Vehicles) nebo rozvoj v oblasti vývoje vozidel s vodíkovými palivovými články.
Primární činností spolku Future Age je praktická spolupráce se všemi podnikatelskými subjekty, státní správou, samosprávami, sdruženími, vývojovými pracovišti a odbornými asociacemi, včetně podpory aktivní participace státu v prosazování myšlenky čisté a udržitelné mobility.

Propojování zájmových skupin dochází za účelem efektivní realizace cílů čisté mobility, jakými jsou:

  • podpora ekologické dopravy a udržitelné městské mobility
  • podpora inovací a nových technologií
  • tvorba střednědobých regionálních politik podpory
  • snižování závislosti na dovozu fosilních paliv
  • snižování emisí a hluku ve městech
  • vybudování efektivní infrastruktury dobíjecích/plnicích stanic
  • zvyšování investičních stimulů do ekologické dopravy
  • zvýšení stimulů do VaV

V souladu s těmito cíli se Future Age, z.s. aktivně zabývá podporou rozvoje plánování a výstavby dopravní infrastruktury včetně provázanosti se stávající dopravní či logistickou infrastrukturou dobíjecích a plnicích bodů.

Z právní povahy zapsaného spolku vyplývá charakter spolku jako neziskové organizace. Účetnictví Future Age je každoročně ověřováno prostřednictvím nezávislé auditorské zprávy.

Aktivity spolku jsou většinově hrazeny prostřednictvím časově omezených grantů (půlroční grant, roční grant, víceleté partnerství omezené dvěma roky). Na základě celkové výše získaných grantů na období je připravován plán aktivit souvisejících s podporou čisté mobility. Grant nabízí poskytovateli i bezplatné využívání neveřejné databáze dodavatelů, monitoring a analýzu médií, denní monitoring odpovídajících dotačních příležitostí s výkladem možností podnikatelských záměrů.
Poskytovatel grantů si určí období, výši grantu, stejně jako protiplnění (viz služby nabízené sdružením) a stává se Partnerem občanského sdružení.

Pokud smlouva neurčí jinak, je grant rozpočítáván na přímé náklady v plánovaném období nebo je konkrétně určen na požadované či zadané akce, jejichž specifikace je součástí smluvního ujednání mezi oběma stranami.
O všech akcích je poskytovatel dopředu, průběžně informován. Partner je automaticky obeznámen s vstupy a výstupy jednotlivých akcí. Jednotlivé akce jsou doloženy související dokumentací (rozpočet, fotografie, brožury, ostatní).
Partner dostává pravidelné reporty o aktivitách sdružení, jejichž četnost a formát je smluvně garantován.

Vyhledávání

kontakt

Future Age z.s.

Praha, Václavské nám. 808/66

Zlín, Vavrečkova 7074 (Svit, 13. budova)

 

e-mail

zichackova@futureage.eu

Najdete n8s na Facebooku