Zprávy

Stav životního prostředí v Česku se zlepšuje, kvalita ovzduší je však stále špatná

Hlavní body zprávy o životním prostředí v ČR:

Klima

Rok 2017 byl na území ČR teplotně nadnormální, průměrná roční teplota 8,6 °C byla o 0,7 °C vyšší než v letech 1981–2010. V roce 2017 se v průměru za celou ČR vyskytlo 12 tropických dní s teplotou nad 30 °C, což bylo o 5 tropických dní více než v roce 2016.

Vodní hospodářství a jakost vody

Meziročně došlo k poklesu celkových odběrů vody o 4,5 milionů metrů krychlových na hodnotu 1 630,4 milionů metrů krychlových. Specifické množství vody fakturované domácnostem meziročně mírně vzrostlo o 0,4 litru na osobu a den na celkových 88,7 litru na osobu a den. V roce 2017 bylo 94,7 % obyvatel zásobováno vodou z vodovodu, na veřejnou kanalizaci bylo připojeno 85,5 % obyvatel ČR. Meziročně došlo ke zvýšení podílu připojených obyvatel na veřejný vodovod o 0,3 % a ke zvýšení podílu připojených obyvatel na veřejnou kanalizaci o 0,8 %. Podle základních ukazatelů sledovaných podle českých technických norem je jakost vody v tocích ČR uspokojivá, ale velká část toků zůstává hodnocena III. třídou

Příroda a krajina

Celková výměra zemědělského půdního fondu ČR se v období 2000–2017 snížila o 1,7 %. V roce 2017 v rámci zemědělského půdního fondu vzrostla plocha trvalých travních porostů na 12,8 % území a klesla výměra orné půdy na 37,5 % území. Mezi roky 2016–2017 vzrostla rozloha trvalých travních porostů o 0,3 %, rozloha orné půdy klesla o 0,2 %

Lesy

Podíl listnáčů na celkové ploše českých lesů každoročně stoupá, v roce 2017 tvořil 27 % z celkové plochy lesů oproti 26,7 % v roce 2016. Zvýšila se plocha lesních porostů, které jsou certifikované podle zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích (PEFC a FSC) na 70,6 %.

Půda a zemědělství

Na území ČR je potenciálně ohroženo 56,7 % zemědělské půdy vodní erozí, větrnou erozí je ohroženo 18,4 % zemědělské půdy. Celková výměra ekologicky obhospodařované půdy roste. Vloni bylo takto obhospodařováno 520 075 hektarů, tedy 12,4 % z celkové výměry zemědělského půdního fondu (ZPF), oproti 506 106 hektarům a 12,0 % podílu z celkové výměry ZPF v roce 2016.

Průmysl a energetika

Průmyslová produkce v roce 2017 meziročně vzrostla o 6,5 %. Energetická náročnost hospodářství ČR klesá, od roku 2010 nastal její celkový pokles o 17,5 %. Výroba elektřiny se v roce 2017 meziročně zvýšila o 4,5 %. V roce 2017 bylo vyrobeno 9 616 GWh elektřiny z obnovitelných zdrojů, což znamená meziroční nárůst 2,6 %. Podíl OZE na celkové výrobě elektřiny v roce 2017 činil 11,0 %.

Doprava

Podíl veřejné dopravy na celkovém přepravním výkonu osobní dopravy v roce 2017 činil 33,9 %. Emise NOx, VOC, CO a suspendovaných částic z dopravy v období 2000 až 2017 poklesly. Pozitivně stoupá spotřeba CNG, za posledních deset hodnocených let (období 2008 až 2017) se zvýšila na desetinásobek.

Odpady

Celková produkce odpadů mezi lety 2016 až 2017 vzrostla o 0,8 % na 34 512,6 tisíc tun. Zvýšila se rovněž produkce komunálních odpadů (celkem 5 690,6 tisíc tun) a obalových odpadů (celkem 1 195,4 tisíc tun). Naopak k poklesu dlouhodobě dochází u produkce nebezpečných odpadů (celkem 1 507,7 tisíc tun). V nakládání s komunálními odpady nadále převažuje skládkování, jehož podíl (45,4 %) se snižuje ve prospěch materiálového využití (37,5 %) a také energetického využití (12,0 %). V nakládání s obalovými odpady roste míra recyklovaných odpadů z obalů (73,7 %), a tím i míra celkového využití odpadů z obalů (78,6 %).

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/articles___181120_MFD

Vyhledávání

kontakt

Future Age z.s.

Praha, Václavské nám. 808/66

Zlín, Vavrečkova 7074 (Svit, 13. budova)

 

e-mail

zichackova@futureage.eu

Najdete n8s na Facebooku